KLAUZULA INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU DANYCH DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Nieruchomości -Brzeziny Sp. z o.o., ul. Walentego Roździeńskiego 2 A, 41- 946 Piekary Śląskie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663392, posiadającą numer NIP 4980266392 oraz REGON 366589650, kapitał zakładowy  5 865 000,00 zł w całości opłacony,
 2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  a także pocztą tradycyjną pod adresem Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. , 41-946 Piekary Śląskie, ul. Walentego Roździeńskiego 2a,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm. ), oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Nieruchomości - Brzeziny Sp. z o.o.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w tym Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane publikowane będą na stronie internetowej www.nieruchomosci-brzeziny.pl. Ponadto Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępnić następującym kategoriom podmiotów: firmom prawniczym, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego, organom powoływanym przez Sąd w chwili ogłoszenia upadłości.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. Pani/Panu przysługuje:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana.
 8. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • prawo do usunięcia danych osobowych - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
  • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o  udzielenie zamówienia, co skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. Dane nie podlegają profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH STOSOWANA W KORESPONDENCJI E-MAILOWEJ.

 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w związku z prowadzoną korespondencją (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest obsługa korespondencji prowadzonej z Panią/Panem.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Nieruchomości -Brzeziny Sp. z o.o., ul. Walentego Roździeńskiego 2 A, 41- 946 Piekary Śląskie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663392, posiadającą numer NIP 4980266392 oraz REGON 366589650, kapitał zakładowy  5 865 000,00 zł w całości opłacony,
 2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  a także pocztą tradycyjną pod adresem Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. , 41-946 Piekary Śląskie, ul. Walentego Roździeńskiego 2a,
 3. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów : firmom prawniczym, wykonawcom, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego, organom powoływanym przez Sąd w chwili ogłoszenia upadłości.
  Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Dane nie podlegają profilowaniu.
 5. Pani/Pana dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji świadczeń związanych z tą korespondencją.
 6. Pani/Panu przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. prawo do usunięcia danych
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  6. prawo do przenoszenia danych
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 7. Ewentualny sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną (e-mail). W takim przypadku możliwa będzie korespondencja tradycyjna lub kontakt osobisty. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne ze względu na prowadzoną korespondencję.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA SPÓŁKI.

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Nieruchomości -Brzeziny Sp. z o.o., ul. Walentego Roździeńskiego 2 A, 41- 946 Piekary Śląskie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663392, posiadającą numer NIP 4980266392 oraz REGON 366589650, kapitał zakładowy  5 865 000,00 zł w całości opłacony,
 2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  a także pocztą tradycyjną pod adresem Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. , 41-946 Piekary Śląskie, ul. Walentego Roździeńskiego 2a,
 3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zależności od stosunku prawnego łączącego Państwa z Administratorem, może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f RODO.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę Nieruchomości – Brzeziny Sp.
  z o.o. wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu zarządzania nieruchomościami i realizacji umów najmu/dzierżawy w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności:
  • Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1655 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1309 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1145 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1924 z późniejszymi zmianami).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania i wykonywania umów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie umów lub wykonywanie obowiązków zarządzania nieruchomościami.
 6. Podane przez Państwa dane nie będą powierzane podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których powierzenie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla zapewnienia prawidłowego procesu zarządzania przez Spółkę Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o.o. oraz w sytuacjach jeżeli będą tego nakazywały przepisy prawa.
 7. Pani/Panu, jako osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Jako Administrator danych nie mamy zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, wykonywania obowiązków zarządzania oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Nieruchomości -Brzeziny Sp. z o.o., ul. Walentego Roździeńskiego 2 A, 41- 946 Piekary Śląskie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663392, posiadającą numer NIP 4980266392 oraz REGON 366589650, kapitał zakładowy  5 865 000,00 zł w całości opłacony,
 2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  a także pocztą tradycyjną pod adresem Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. , 41-946 Piekary Śląskie, ul. Walentego Roździeńskiego 2a,
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w rekrutacji: na podstawie 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r  Kodeks Pracy a  ponadto  na podstawie zgody ( art. 22 1 a ustawy z dnia 26 czerwca 1974r  Kodeks Pracy).
 1. Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Pani/Pana dane zgromadzone podczas rekrutacji będą przechowywane do zakończenia  rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia, dane te będziemy przechowywać w teczce osobowej pracownika w okresie wymaganym przez przepisy prawa.
 3. Pani/Panu przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Brak podania danych skutkuje niemożnością Pani/Pana udziału w rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Dane nie podlegają profilowaniu.