INFORMACJA 
dla osób zainteresowanych zawarciem umowy o remont lokalu mieszkalnego

 

  

 

  

I. Kryteria ubiegania się o mieszkanie dla osób zainteresowanych zawarciem umowy o remont.

 1. Warunkiem zawarcia umowy o remont lokalu na koszt własny przyszłego najemcy jest spełnienie przez Wnioskodawcę wymaganego kryterium dochodowego oraz brak zobowiązania finansowego Wnioskodawcy z tytułu najmu.
 2. Kryteria dochodowe:
  - gospodarstwo jednoosobowe – wysokość dochodu na 1 osobę nie może być niższa niż 1.200,- zł netto na osobę,
  - gospodarstwo wieloosobowe – wysokość dochodu na 1 osobę nie może być niższa niż 800,- zł netto na osobę.
  - Wysokość dochodu określa się jako średnią z trzech kolejnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
 3. Osoba zainteresowana zawarciem umowy o remont lokalu na koszt własny przyszłego najemcy winna w wyznaczonym terminie złożyć w siedzibie Spółki Nieruchomości - Brzeziny Sp. z o.o. wypełniony wniosek.
 4. O zawarciu umowy o remont decyduje każdorazowo Zarząd Spółki.

II. Podstawowe informacje dla osób zainteresowanych zawarciem umowy o remont.

 1. Wykaz adresowy lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy będzie każdorazowo umieszczany na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.
 2. Zasady wykonywania prac remontowych przez przyszłego najemcę określa umowa o wykonanie remontu lokalu mieszkalnego zawarta pomiędzy osobą uprawnioną a Spółką Nieruchomości - Brzeziny Sp. z o.o.
 3. Zawarcie umowy najmu lokalu po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę następuje na podstawie protokołu odbioru robót.

Przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy o remont lokalu na koszt własny przyszłego najemcy osoba zainteresowana zobowiązana jest do zapoznania się z „Regulaminem zawierania umów o przeprowadzenie remontu na koszt własny przyszłego najemcy spółki Nieruchomości - Brzeziny Sp. z o.o., który znajduje się na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.

Do pobrania:


Wykazy archiwalne: